Ange din mailadress
Indtast ny adgangskode:

Ring og hør mere

VAT Management Sverige

VAT Management är marknadsledande inom europeisk momsåtervinning i Skandinavien. Våra kunder är primärt stora Danska, Svenska och Norska industri- och tjänsteföretag, men vår kundbas expanderar även utanför EU.

Vår marknadsandel i Skandinavien är särskilt hög i C20 företag (OMX C20), medelstora tillverknings- och

tjänsteföretag, advokatbyråer, revisionsbyråer samt universitet.

​”Ansökan om återbetalning av utländsk moms är ofta tidskrävande och svår även för stora företag. Det krävs specialistkompetens och resurser i syfte att hitta, samt bearbeta, relevanta fakturor. Momsregler och förfaranden skiljer sig från land till land, och effektiv hantering av processer samt regler, kräver kundanpassade och sofistikerade IT-lösningar. Därför lämnar flertalet företag detta i uppdrag till VAT Management”

Kontakt

VAT Management Sweden

Litorinavägen 1

181 66 Lidingö

Tel: +46 708 73 52 53

hakan.goransson@vatmanagement.com

Om oss

VAT Management är ett av de ledande företagen inom området för utländsk momsåtervinning. Vi hanterar hela processen från identifiering av trasaktioner till utbetalning, vilket görs i sammarbete med myndigheterna i mer än 30 länder.

Våra kunder är främst stora danska, svenska och norska industri- och tjänsteföretag. Vår marknadsandel Skandinavien är särskilt hög i C20 företag (OMX C20), medelstora tillverknings- och tjänsteföretag, advokatbyråer, revisionsbyråer samt universitet.

Inom området utländsk momsåtervinning särskiljer sig VAT Management genom användandet av avancerad och speciellt utvecklad IT-teknologi. Vårt IT-system har ett inbyggt valideringssystem för att säkerställa att de väldigt specifika lokala skattereglerna följs. Systemet gör det möjligt att hantera stora mängder data och spåra transaktioner ner till fakturanivå. Vidare möjliggör systemet att vi kan överföra stora mängder data till olika skattemyndigheter, vilket ger oss en stor effektivitetsfördel.

Strömlinjeformade affärsprocesser och hög grad av automatisering gör det möjligt för VAT Management att processa och söka återbäring även för mindre fakturor, exempelvis taxi-kvitton. Det är en bra affär för våra kunder, då vi på så vis, enkelt lyckas återvinna större totalbelopp.

Varför använda oss?

Effektivitet

Ansökningsprocessen för utländsk momsåtervinning är tidskrävande, den kräver kunskap om tillämpningsregler och de processer, som gäller i enskilda länder . Konkurrenskraftig effektivitet, nu och i framtiden, kan bara uppnås med hjälp av specialutvecklade IT-system, optimerade processer samt välutbildad personal. VAT Management hanterar en mycket stor mängd ansökningar om momsåterbäring varje år och skapar genom denna stora transaktionsvolym ytterliggare effektivitet. Vi strävar kontinuerligt för att förbättra effektiviteten inom följande tre områden:

1.) Effektivitet i ansökningsprocessen – från identifiering av relevanta transaktioner – till att återbetalningen är inbetalt på kundens konto.

2.) Effektivitet i återbetalningsprocessen, hos olika länders skattemyndigheter.

3.) Effektivitet som bidrar till ökat antal transaktioner per ansökan. Vi hjälper våra kunder att identifiera fler transaktioner där moms kan åtevinnas och vi behandlar också transaktioner där momsen är liten (exempelvis Taxi-kvitton).

Erfarenhet, kompetens och hög kvalitet

VAT Managements medarbetare är välutbildade och har mycket goda kunskaper i mervärdessskatt. Den typiska utbildningsbakgrunden hos våra medarbetare är kandidatexamen eller en magisterexamen i företagsekonomi. (Bachelor- or Master of Science in Business & Adminstration)

Våra medarbetare är experter på att hjälpa våra kunder att indentifiera fakturor där moms går att återvinna – vi vet var och vad man ska leta efter. Vid genomgång och granskning av fakturor ute på företagen hittar våra momskunsulter i genomsnitt 30 – 80% fler ”giltiga fakturor” än företagets egna anställda samt samt upp till 42% fler än våra konkurenter.

Vi har mångårig erfarenhet av arbete med utländsk momsåtervinning och har tillgång till ett internationellt nätverk av moms- och skatteexperter. VAT Management har skickat tusentals ansökningar till utländska skattemyndigheter. 92 % av dessa ansökningar godtogs utan några anmärkningar.

Överblick

Två gånger om året mottager våra kunder en statusrapport, som visar utestående momsåterbäring från respektive skattemyndighet samt hur mycket som är utbetalt. På begäran från exempelvis revisorer har vi möjlighet att ange status på ansökningsprocessen ända ner till fakturanivå.

Allt att vinna – inget att förlora

Våra avgifter är baserade på vår framgång. Om vi inte hittar några fakturor där utländsk moms kan återvinnas, tar vi inte ut någon avgift – NO CURE NO PAY!

Historia

VAT Management grundades 1 december 2001. Efter Enron-skandalen vilken ledde till ytterliggare restriktioner i revisorernas roll blev det uppenbart att alla revisionsbyråer vid tiden var tvugna sluta bedriva momsåtervinningsverksamhet baserat på no cure – no pay vilkor. Resultatet av detta innebar att experter på momsåtervinng från PricewaterhouseCoopers bildade VAT Management och tog över verksamheten och klienterna. PricewaterhouseCoopers har sedan starten varit en nära sammarbetspartner, vilket också återspeglas i VAT Managements logotyp. Genom sammarbetet med PricewaterhouseCoopers fick VAT Management tidigt några av skaninaviens största företag som kunder och flertalet är det fortfarande.

Under 2010, efter 10 år av ständigt tillväxt hanterar VAT Management 10 % av alla danska företags utländska momsåtervinning, mätt mot det totala antalet ansökningar till myndigheterna. VAT Management förtsätter att växa och expanderar i nuläget utanför Nordeuropa. I dagsläget har VAT Management kunder i Tyskland, Storbrittanien, Frankrike, Spannien och USA. Varje år bearbetar och processar VAT Management mer än 1 miljon momsfakturor. Kontoret i Köpenhamn har idag en personal på 18 personer – varav merparten har en kandidat- eller en magisterexamen i företagsekonomi.

Tjänster

Momsåtervinning – Processen

VAT Management erbjuder två lösningar för att återvinna utländsk moms.

1.) VAT Management kommer ut till företaget och granskar och sorterar relevanta fakturor för återbetalning av utländsk mervärdesskatt.

2.) Företaget granskar själv relevanta fakturor för återbetalning av utländsk moms och skickar sedan dessa till VAT Management som tar över processen.

När ett företag ingår sammarbete med VAT Management, ser vi till att de anställdas resande får de nödvändiga instruktionerna för att säkerställa att de fakturor de tar hem från affärsresorna uppfyller myndigheternas krav.

Originalfakturor sorteras ut och ersätts med kopior som är stämplade med, ”Original removed by VAT Management for VAT refund purpose”.

I avtalet garanterar VAT Management att fakturor som inte uppfyller lagstadgade krav kommer att behandlas för att uppfylla dessa krav.

Vi förbereder ansökan om ersättning samt ser till att alla nödvändiga dokument bifogas. Sedan skickas ansökan till skattemyndigheterna och vi för även eventuell dialog med dem.

Skattemyndigheterna tar i genomsnitt mellan sex månader till ett år att behandla en ansökan om utländsk momsåterbetalning. I vissa länder där det är fråga om mycket komplexa ansökningar kan processen ta längre tid.

Vilka omkostnader kan man söka moms återbetalning för?

Normalt får man återbetalning för samma utgifter, som de lokala företagen har momsavdrag för. Då momsreglerna skiljer sig från land till land, är naturligtvis möjligheterna att få återbetalning olika. Kontakta oss om du vill ha ytterligare information.

Vilka kan återvinna utländsk moms?

Företag kan erhålla utländsk mervärdesskatt om följande krav är uppfyllda

  1. Företaget måste vara momsregistrerat i sitt hemland
  2. Varan eller tjänsten måste vara köpt för kommersiellt bruk
  3. Under ansökningsperioden får företaget inte ha haft någon momspliktig verksamhet i det land man söker återbetalning av mervärdesskatt.
  4. Om verksamheten tilldrar sig i ett land utanför EU, måste landet ha ingått ett ömsesiditg formellt momsavtal med ”ansöknings-landet”.

Audit

Audit är vår populäraste tjänst för momsåtervinning. Vid audit kommer våra momskonsulter ut på besök hos kunden. Detta för att gå igenom fakturor och se över handlingar över en viss tidsperiod. Projektet kan pågå ett par timmar till flera dagar, med ett team av momskunsulter, beroende på omfattningen. Nästan ingen ansträngning krävs från kundens sida.

Under Audit samlas orginalhandlingar in och kopior lämnas kvar på ursprunglig plats. Teamet medtager orginalhandlingar för ytterligare kvalitetssäkrig, validering och bearbetning på VAT Managements kontor. Varpå ansökningsprocessen startar.

Non - Audit

Vid Non-Audit är det kunden själv som granskar och identifierar väsentliga fakturor de vill söka momsåtervinning för. Originalhandlingarna skickas därefter till VAT Managements kontor för kvalitetssäkring, validering och bearbetning.

En förutsättning för Non-Audit tjänsten är att kunden har vissa förkunskaper om utländsk momsåtervinning i de länder där verksamheten har pågått.

Momsdeklaration

En del av våra kunder vill också att vi ansvarar för deras lokala momsdeklaration, vilket vi naturligtvis gärna gör.

Momsrådgivning blir dock ofta intressant i andra situationer. Få företag kan med rätta säga att de har 100 % kontroll över hantering av moms, skatter och avgifter. VAT Management hittar ofta systematiska fel där stora momsbelopp inte tagits med. I andra fall har beslut och avslag från utländska skattemyndigheter om momsåterbetalning på större belopp inte realiserats genom lokala skattedeklarationer.

Re-styling

Re-styling tjänsten erbjuds både vid Audit samt Non-Audit. Kortfattat innebär det att utländska skattemyndigheter kan hitta olika skäl - och ibland övernitiska anledningar - som grund till att avslå en ansökan om återbetalning av moms. Skälet till avslag är i dessa fall ofta motiverat av formalia. I andra fall kan det röra sig om smärre tekniska fel. VAT Management känner till de många fallgropar som finns, och särskilt vid större belopp eller vid flertalet liknande transaktioner, är det en mycket lönsam verksamhet att undvika och förebygga dessa avslag.

För att få en momsåterbetalning godkänd är det i dessa fall nödvändigt att korrigera och ta fram originaldokument/originalfaktura ofta i sammarbete med kundens leverantör. Arbetet är ofta betydande och tidskrävande varför vi samlar detta arbete i olika kampanjer, för att säkerställa effektivitet i behandlingen.

Momsrådgivning

VAT Management ger råd inom flera momsrelaterade områden. Vid större och mer komplexa fall sker rådgivningen tillsammans med våra sammarbetspartners och internationella nätverk av specialister. Kontakata oss gärna för input angående era specifika frågor.

Överprövning

Utländska skattemyndigheter har inte alltid det största intresset att betala ut moms och det kan dessvärre vara väldigt svårt att få vissa statliga myndigheter att följa den gemensamma EU-lagstiftningen. Tidvis kan situationen upplevas som ett systematiskt försök att begränsa antalet ersättningar och betalningar från vissa länder.

Hos de flesta av våra kunder har vi en överenskommelse, samt mandat att för kundens räkning överklaga eventuella felaktiga och tvivelaktiga avslag. Trots allt, måste vi ibland konstatera att det kan vara svårt att avgöra utgången baserat på lag och praxis.

Det är i VAT Managements intresse att känna till praxis och se till våra kunders bästa, varför vi varje år genomför ett stort antal prövningar i rätten. Vår framgång vid dessa prövningar är ca 70 %.

​VAT Management hjälper några av Skandinaviens största företag med momsrefusjon. Här är en udrag från vår referenslista:

Mantziusvej 2A

2900 Hellerup

CVR-nr.: 26 33 31 80

Tlf: +45 39 10 12 30

Fax: +45 39 10 12 31

E-mail: info@vatmanagement.com